תצוגת לילה

מירית צוק
Mirit Tzook

Circular Living | מעגלורים

בהנחיית:

mirittzook@gmail.com
https://mirittzook.wixsite.com/tzook

לא נמאס לכן לעבור דירה כל פעם מחדש?

הבית קטן וזה הזמן להתרחב ושוב, הדירה לא מתאימה לי בגודל,
שוב אורזת, שוב משלמת למובילים, שוב מעבירה את החשבונות
של הארנונה והמים והחשמל על שמי..ושוב הדייר הקודם שגר כאן
לא עונה לי, אני צריכה אותו לשאלה.
נמאס.

ומה אתכם בעלי הבתים שקונים דירה גדולה מדי לממדים שלכם?

הסתכלות על השימוש בדירה לאורך מחזור חיים מובילה להבנה
כי במשך זמן רב אנו חיים בדירה שאינה מתאימה למידותינו.
זוג צעיר יחפש בדרך כלל לרכוש דירה גדולה, במחשבה על
התרחבות המשפחה,וחלקים בה יעמדו ריקים זמן רב.

ידעתם ש-42% ממשקי הבית בישראל בעלי 2 נפשות
מתגוררים בדירת 4 חדרים או יותר?
שזה אומר
16,920,000 מ"ר לא מנוצל או נדלן מבוזבז
וזה
קורה
מהסיבה
שהדירה
פשוט לא מתאימה לנו.

הפרויקט מתבסס על מושגים מתוך עולם הכלכלה המעגלית ובכך מציע מודל מגורים חדש בצורה של מניה.
את בוחרת את גודל הדירה שתרצי כרגע ובעתיד ומשלמת בהתאם לגודל המשתנה של הדירה. מודל המגורים
הזה עובד על הסימביוזה בין מגורים למנויים זמניים לבין מגורים למנויים קבועים - אלה שיכולים להתרחב
ולהצטמצם, כך שהיחידות שעוד לא התרחבת אליהן משמשות מישהו אחר בזמן הזה ויכולות לתפקד
כיחידות עצמאיות לחלוטין. השינוי הפיזי בדירה מצריך החסרה\הוספה של מודולים מעטים מאוד, כמעט
בלי מאמץ והדירה יכולה להתרחב ולהצטמצם.
הפרויקט מסתכל על הבית כמו על מוצר. במונחים של שימוש וזמן. לכן חברות כמו חברות ריהוט נותנות את
השירות של המוצרים שלהן כך שבתום השימוש המוצרים יוחזרו לחברה.

ברגע שנסתכל על השימוש בדירה כמו על מוצר,
נוכל להביא לחיסכון כלכלי אישי, כמו גם
לחיסכון במשאבים ובמקום.

............................................................................................................


Aren't you tired of moving apartment every time again?

The house is small and it's time to expand and again, the apartment does not fit me in size, again packs, again pays the movers,
Transferring the bills of the property tax and the water and electricity in my name again..and again the previous tenant who lives here does not answer me,
I need him for a question.

And what about you homeowners who buy an apartment that is too big for your dimensions?
Looking at the use of the apartment throughout the life cycle leads to the understanding that for a long time we live in a non-apartment
Fits our measurements. A young couple will usually look to purchase a large apartment, with the family expanding,
And parts of it will stand empty for a long time.

Did you know that 42% of households in Israel with 2 people live in a 4-room apartment or more?
This means
16,920,000 square meters unused or wasted real estate
and this
Happens
For the reason
That the apartment
Just does not suit us.

The project is based on concepts from the world of the circular economy and thus offers a new residential model in the form of a stock.
You choose the size of the apartment you want now and in the future and pay according to the variable size of the apartment. The residential model
This one works on the symbiosis between housing for temporary subscribers and housing for permanent subscribers) those that can expand
And shrink (so that the units you have not yet expanded into are used by someone else at this time and can function
As completely independent units. The physical change in the apartment requires the missing / addition of very few modules, almost
Without effort and the apartment can expand and shrink.
The project looks at the house as a product. In terms of usage and time. That's why companies like furniture companies give up
The service of their products so that after use the products will be returned to the company.

Once we look at apartment use as well as product, we can bring about personal financial savings as well
for saving resources and space

Close